Політика конфіденційності
м. Київ ____________________________________________20 січня 2022 року

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Розробник або
Провайдер можуть отримати про Користувача під час використання Android-додатку SM POS та Кабінету користувача SM POS (разом –
Система).


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Розробник» – ТОВ «ТФПК» (ЄДРПОУ 20592505) в особі уповноважених співробітників, які згідно своїх посадових інструкцій і
обов’язків, мають доступ до всіх даних, зібраних Системою.
1.1.2. «Провайдери Системи (далі «Провайдери»)» – уповноважені співробітники, дилери, представники, агенти, що представляють
Розробника, які організовують та / або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки
персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними
даними в процесі використання Системою.
1.1.3. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певної або до визначаємої фізичної
особи (суб’єкту персональних даних).
1.1.4. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням
засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ),
знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.5. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Провайдерами або іншими отримавшими доступ до
персональних даних особами вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої
законної підстави.
1.1.6. Android-додаток SM POS (далі «Програма») – комп’ютерна програма, призначена для встановлення на пристрої з операційною
системою Android через Google Play Market або сервіси Провайдера.
1.1.7. Кабінет користувача SM POS (далі «Кабінет») – WEB-сторінка, розташована за адресою https://smpos.app.
1.1.8. «Користувач Системи (далі «Користувач»)» – особа, яка має доступ до Системи за допомогою Програми та Кабінету.
1.1.9. «IP-адреса» – унікальна мережева адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем Програми та Кабінету означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки
персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Програми та Кабінету.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Програми та Кабінету. Провайдери не контролюють і не несуть
відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних у Кабінеті та/або у Програмі.
2.4. Провайдери не перевіряюсь достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.


3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Провайдерів щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту
конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати за вимогою Провайдерів при реєстрації у Кабінеті для
початку користування Системою.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення
реєстраційних форм у Кабінеті та включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. Прізвище, ім’я Користувача;
3.2.2. Контактний телефон Користувача;
3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail);
3.3. Провайдери захищають дані, які автоматично передаються в процесі користування Системою:
– IP адреса;
– інформація з Сookies;
– інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до Системи);
– час доступу; 3.4. Провайдери здійснюють збір статистики про IP-адреси Користувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і
вирішення технічних проблем, а також з метою запобігання автоматизованих інтернет-атак.


4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Провайдери можуть використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого у Кабінеті або у Програмі.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Кабінету.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання
Кабінету та Програми, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.
4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.5. Створення облікового запису для доступу до персоналізованих ресурсів Кабінету, якщо Користувач дав згоду на створення
облікового запису.
4.1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням
Системи.
4.1.7. Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни та інших відомостей від
імені Провайдерів.


5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в
інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в
порядку, встановленому законодавством України.
5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Провайдери інформують Користувача про втрату або розголошення
персональних даних.
5.4. Провайдери приймають необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від
неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших
неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Провайдери спільно з Користувачем вживають всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків,
викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Кабінетом або Програмою.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Провайдери зобов’язані:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди
Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими
можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай
використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту
Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на
період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Провайдери, що не виконали свої зобов’язань, несуть відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним
використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2 і 7.2 цієї
Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Провайдери не несуть відповідальність, якщо дана конфіденційна
інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Провайдерами.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Провайдерами, обов’язковим є пред’явлення
претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про
результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Провайдерами застосовується чинне законодавство України.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Провайдери вправі вносити зміни в справжню Політику конфіденційності зобов’язковим інформуванням Користувача не менше ніж
за 30 (тридцять) календарних днів до моменту вступу таких змін в силу.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення у Кабінеті, якщо інше не передбачене новою редакцією
Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти Провайдеру за допомогою контактів, вказаних у
Кабінеті.